ข้อมูลทั่วไป
      รางวัลแห่งความภาคภูมิใจเทศบาล
      ประวัติ เทศบาล.
      ปราชญ์ชาวบ้าน
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ประธานกรรมการนักศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 25
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      การดำเนินงานของเทศบาล
      รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2554
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      รายได้ของเทศบาลตำบลบางคลาน
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      วิธีปฏิบัติในการรับข้อมูลข่าวสารของราชการ
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองสวัสดิการและสังคม
      กองวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      การร้องทุกข์ - ร้องเรียน สำหรับประชาชน
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวนแม่น้ำยม หมู่ที่ 6 ] 
      

 

ประกาศ เทศบาลตำบลบางคลาน

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวนแม่น้ำยม

หมู่ที่ ๖ ตำบลบางคลาน

***************************

                     เทศบาลตำบลบางคลานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวนแม่น้ำยม หมู่ที่ ๖ ตำบลบางคลาน  ขนาดความกว้าง    เมตร  ยาว  ๑๑๐  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน    ป้าย  โดยการเปลี่ยนไม้พื้นสะพานและไม้พื้นระแนงทั้งหมด  พร้อมทาน้ำมันกันสนิมสายเคบิลสริงทั้งหมด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางคลาน    ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

               ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเ ดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท
                  ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราช การและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกั นเช่นว่านั้น
                  ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสน อราคาให้แก่เทศบาลตำบลบางคลาน ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป ็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                     กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.  หมู่ที่ ๖ ตำบลบางคลาน

                     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  สถานที่ดังนี้
                     ๑. ในวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ยื่น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอำเภอโพทะเล
                     ๒. ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ยื่น ณ กองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลบางคลาน ในวันและเวลาราชการ
 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

                     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ 

                    ๑. วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นระดับอำเภอ 
                     ๒. ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลบางคลาน ในราคาชุดละ ๑
,๐๐๐.- บาท ในวันและเวลาราชการ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๖๖-๙๑๘๒ ในวันและเวลาราชการ

 

                               ประกาศ    วันที่  ๑๘  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

 

 

 

 

(นาย ชูชีพ พรธาดาวิทย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางคลาน

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 18-มีค.-11at 08:45
 

 

เทศบาลตำบลบางคลาน
  ตำบลบางคลาน  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 66130
โทร:056-669-182 แฟกซ์:    Email : banklan201@bangklan.go.th
Copyright 2013.bangklan.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.