ข้อมูลทั่วไป
      รางวัลแห่งความภาคภูมิใจเทศบาล
      ประวัติ เทศบาล.
      ปราชญ์ชาวบ้าน
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ประธานกรรมการนักศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 25
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      การดำเนินงานของเทศบาล
      รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2554
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      รายได้ของเทศบาลตำบลบางคลาน
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      วิธีปฏิบัติในการรับข้อมูลข่าวสารของราชการ
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองสวัสดิการและสังคม
      กองวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      การร้องทุกข์ - ร้องเรียน สำหรับประชาชน
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สมาชิกสภาเทศบาล ] 
      
   
  นายพิชัย จุลพันธ์  
    ประธานสภาเทศบาลตำบลบางคลาน  
     
 
นายเอนก  จุลพันธ์   นายธนภณ  สิงห์ทอง
  รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางคลาน     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางคลาน
     
 
นายสมศักดิ์ มีพร้อม   นายนรินทร์  จันทร์ทอง
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลาน  เขต ๑     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลาน  เขต ๒
     
 
นายประจวบ หล่ายพันธ์   นายประจิน จุลพันธ์
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลาน  เขต ๑     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลาน  เขต ๒
     
 
นางน้ำอ้อย  ทรัพย์บุญมี   นายสาโรจน์ แจ่มแจ้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลาน เขต ๑   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลาน  เขต  ๒
     
 
นายประพันธ์ สิงหจันทร์   นายสมาน เอมดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลาน  เขต  ๑   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลาน เขต  ๒
     
   
นายสนอง ลือมงคล    
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลาน  เขต ๑    

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 27-ธค.-11at 14:17
 

 

เทศบาลตำบลบางคลาน
  ตำบลบางคลาน  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 66130
โทร:056-669-182 แฟกซ์:    Email : banklan201@bangklan.go.th
Copyright 2013.bangklan.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.