ข้อมูลทั่วไป
      รางวัลแห่งความภาคภูมิใจเทศบาล
      ประวัติ เทศบาล.
      ปราชญ์ชาวบ้าน
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ประธานกรรมการนักศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 25
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      การดำเนินงานของเทศบาล
      รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2554
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      รายได้ของเทศบาลตำบลบางคลาน
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      วิธีปฏิบัติในการรับข้อมูลข่าวสารของราชการ
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองสวัสดิการและสังคม
      กองวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      การร้องทุกข์ - ร้องเรียน สำหรับประชาชน
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สมาชิกสภาเทศบาล ] 
      
   
  นายสนอง  ลือมงคล  
    ประธานสภาเทศบาลตำบลบางคลาน  
     
 
นายสมาน  เอมดี   นายเอนก  จุลพันธ์
  รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางคลาน     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางคลาน
     
 
นายสนั่น  ลือมงคล   นายสีนวน  อินจ่าย
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลาน  เขต ๑     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลาน  เขต ๑
     
 
นายณรงค์  อินจ่าย   นายทิพย์  วงศ์หิรัญ
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลาน  เขต ๑     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลาน  เขต ๑
     
 
นายนรินทร์  จันทร์ทอง   นายพิชัย  จุลพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลาน เขต ๒   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลาน  เขต  ๒
     
 
นายธนภณ  สิงห์ทอง   นายปัญญา  สอนน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลาน  เขต  ๒   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลาน เขต  ๒
     
   
นายประจิน  จุลพันธ์    
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางคลาน  เขต ๒    

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 27-ธค.-11at 14:17
 

 

เทศบาลตำบลบางคลาน
  ตำบลบางคลาน  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 66130
โทร:056-669-182 แฟกซ์:    Email : banklan201@bangklan.go.th
Copyright 2013.bangklan.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.